2013 Day 7 Sandhya & Gautam visit Haleakala - rhari
20
5
12